Nên niệm phật 4 chữ hay 6 chữ ?

Đức Phật Phật A Di Đà

Pháp môn niệm Phật có sư nói niệm 4 chữ hoặc 6 chữ đều được, nhưng có sư nói niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, niệm 4 chữ A Di Đà Phật không được. Vậy chúng ta còn rất phân vân, bài viết này giải thích 1 theo khách quan. A Di Đà Phật!

Người ta thường nói : “Lục tự di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây phương”. (六字 彌陀無別念,不勞彈指到西方) hay “Nhất Cú Di Đà Vô Biệt Niệm” 一句彌陀無別念 cũng được nữa . Vậy tất cả danh hiệu Phật với chữ Nam Mô là mình thêm vào để trọn vẹn chữ cung kính. Thí dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ Nam Mô thì mình thêm vào để nói trọn vẹn chữ cung kinh là Con xin kính lễ Phật A DI Đà, Con xin Kính Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Chữ Nam Mô Đó là bày tỏ lòng cung kính qua 2 chữ Nam Mô.

Khi chúng ta vào pháp hành trì còn tùy theo hơi thở, nó tùy theo công thức miễn sao tâm của chúng ta nhiếp niệm. Có nhiều người niệm 6 chữ, 6 chữ hơi dài trong 1 hơi thở. Nhiều khi ta niệm theo hơi thở, nhiều khi niệm theo bước chân, niệm theo lễ nhạc, niệm theo địa chung. Vì vậy đó là công thức niệm Phật tùy mình muốn niệm phật 6 chữ hay niệm Phật 4 chữ không có bắt buộc.

Mình bài xích 4 chữ Niệm Phật hay 6 chữ Niệm Phật, niệm thiếu hoặc dư gì đó. Ở Ngoài Bắc Niệm A Di Đà còn thêm 2 chữ nữa : Con Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nói hết sự cung kính.

“A-Di-Đà Phật” là danh hiệu chung của mười phương ba đời tất cả chư Phật trên pháp giới, bao gồm cả Chơn-Tâm Tự-Tánh của chúng ta. Niệm “A-Di-Đà Phật” không chỉ niệm chư Phật mà còn niệm ngay Chơn-Tâm của chúng ta. Chữ “Nam Mô” không phải là danh hiệu, chỉ là tiếng tán thán, trong khi “A-Di-Đà Phật” là Vô-Lượng-Giác, ý nghĩa là Chân-Tâm Tự-Tánh của mỗi người.

Niệm Phật 4 chữ hay Niệm Phật 6 chữ là tùy theo giúp cho hành giả đổi những tông nhầm bớt sự nhầm chán. Tại vì mình niệm Phật đôi khi bị buồn ngủ. Do đó mình niệm 30 phút mình đi kinh hành. Các tổ tạo ra những phương thức thời xưa mình niệm Đơn giản đi theo kinh hành ngày xưa. Giờ thường niệm Phật theo kiểu chùa Hoằng Pháp. Vậy tất cả những cái đó đều là những cái lễ nhạc, cách mình niệm Xưng Danh Hiệu Phật miễn sao mình thích hợp với Pháp đó chứ không có việc đúng sai trong cách niệm Phật cả.

Ví dụ người ta mệt mỏi quá, bị bệnh nhiều quá, trong thần thất người ta mơ mơ màng màng, mình niệm nhiều chữ quá người ta không đủ sức người ta niệm, niệm 4 chữ A Di Đà Phật là niệm theo hơi thở của họ để giúp cho họ định được cái Tâm qua câu Niệm Phật. Vì vậy chữ Nam Mô là mình thêm và nói đến danh hiệu Phật cần phải nói đủ các hạng Đức của vị đó. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà : “Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới Giáo chủ, Thọ Quang thể tướng Vô lượng Vô biên, từ thệ hoằng thâm, tứ thập bát nguyện độ hàm linh, Đại từ, Đại bi Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Như Lai biến pháp giới Tam Bảo”. mới tóm gọn lại 4 chữ A DI Đà Phật. Do Đó là tùy mình thôi, không có sai đúng trong việc này cả.

Nhiều niệm chọn cái niệm dễ để mình dễ nhiếp Tâm, Ví Dụ Hòa Thượng Trí Tịnh không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm Nam Mô A Mi Đà Phật. Vì Hòa Thượng cái niệm này dễ dàng và niệm được nhiều, niệm vậy sẽ thuận hơn. Chữ :”A Mi” đúng với chữ tiếng Phạn hơn AMiTaBa.

Xem thêm bài viết của ngài Địa Tạng Vường Bồ Tát Bổn Nguyện:

0/5 (0 Reviews)